Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας είναι βασισμένο στο

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).

Δίνεται, έτσι, ιδιαίτερη έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση για την κατάκτηση της γνώσης, σύμφωνα με την οποία η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα και όχι διαιρεμένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές, όπως γινόταν παλιότερα.

Κατά τη μελέτη, λοιπόν, ενός θέματος ξεκινάμε από τα προσωπικά βιώματα των παιδιών, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να προσεγγιστούν γνώσεις που στηρίζονται σε διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως:

• Μελέτη Περιβάλλοντος
• Φυσικές Επιστήμες
• Γλώσσα
• Μαθηματικά

Η προσέγγιση των γνώσεων αυτών μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση διαφορετικών μέσων και διδακτικών πρακτικών. Το πιο σημαντικό είναι ότι η διαθεματική προσέγγιση αντανακλά μια αντίληψη για τη μάθηση στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Ενδεικτικά κάποιοι απο τους στόχους του Νηπιαγωγείου σε γνωστικό επίπεδο είναι οι παρακάτω:

 • Να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δυνατότητες
 • Να συνθέτουν προφορικά ιστορίες
 • Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα φωνήματα του αλφάβητου
 • Να έρθουν σε επαφή με το γραπτό λόγο μέσα από την ομαδική συγγραφή γραμμάτων, καρτών, e-mail
 • Να έρθουν σε επαφή με ασκήσεις γραφής
 • Να προβληματιστούν με απλές λογικομαθηματικές σχέσεις
 • Να έρθουν σε επαφή με μαθηματικές ασκήσεις
 • Να εξοικειωθούν, να φροντίζουν και να προστατεύουν τον εαυτό τους σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας
 • Να μάθουν να είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα στο πλαίσιο της ηλικίας τους
 • Να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση
 • Να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους κλίσεις μέσα από μια πληθώρα εικαστικών μεθόδων διδασκαλίας

Συμπερασματικά κύριο μέλημα μας στη βαθμίδα του Νηπιαγωγείου είναι η ολοκληρωμένη προετοιμασία των παιδιών για την Α’ Δημοτικού τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχοκινητικό επίπεδο.