Για την εγγραφή στα τμήματα του Παιδικού Σταθμού απαραίτητα είναι:

 • Πιστοποιητικό Γέννησης από τον Δήμο ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 • Ταυτότητες γονέων / κηδεμόνων
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (χρειαζόμαστε τις σελίδες όπου απεικονίζονται τα εμβόλια)
 • Βεβαίωση Παιδιάτρου ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες άθλησης
 • Σχετικά με την εγγραφή του παιδιού στο Προνήπιο / Νηπιαγωγείο απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Ταυτότητες γονέων / κηδεμόνων
 • Πιστοποιητικό Γέννησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το συγκεκριμένο έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί από συμβεβλημένο ιατρό σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή από τον παιδίατρό σας.
 • Φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (απαιτούνται οι σελίδες που απεικονίζονται τα εμβόλια).

Για την εγγραφή χρειάζεστε:

 • Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης
 • Βιβλιάριο υγείας του παιδιού
 • Ταυτότητες γονέων